send link to app

Bible to go - תנ״ך לדרך


4.6 ( 4336 ratings )
教育 ブック
開発者 Roi Reshef
無料

תנ״ך לדרך - אפליקציית התנ״ך המקיפה מבית ״ובלכתך בדרך״, מכילה תרגום אנגלית וקישור לעשרות מפרשים ומקורות בעזרת פרויקט ספאריה